พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๗ ปี
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีวัชโรดม [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณมุนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณโมลี ศรีธรรมกถาสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook