พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด., ค.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี สุธีพุทธปาทวลัญชวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎกก ดิลกศีลาราร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook