พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓
พรรษา ๖๔
วัด วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 8,238

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมปริยัติมุนี มีนามเดิมว่า ประยนต์ ชุมเกษียร เกิดวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู บิดา นายทองคำ มารดา นางม้วน ชุมเกษียร ณ บ้านตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


อุปสมบท

     อุปสมบท วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ปีชวด ณ วัดหัวสวน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระครูประดิษฐ์สุตาคม วัดสนามช้าง ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวรคณาจารย์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี ศรีปริยัติธรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติมุนี ศรีสังฆโสภณ โกศลปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพปัญญาเมธี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สามเณรกอล์ฟ ธรรมะสวัสดี เปรียญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook