พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)


 
เกิด ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๒
วัด วัดโสธรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่หมู่ ๓ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน


อุปสมบท

     กระทั่งอายุ ๓๘ ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook