พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)


 
เกิด ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๕๗
วัด วัดเขาบางทราย
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูปลัดนิพัทธมงคลคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร)
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอนันตสารโสภณ
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเมธาจารย์ ชลธารธรรมโสภิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุทธาจารย์ บริหารศาสนกิจ วิจิตรสีลาภรณ์ ยติคณิสสร บวรฆังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook