พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๔๕
วัด วัดบางพระ วรวิหาร
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
 เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีสุตาลังการ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระชลธารเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพชลธารมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook