พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๕๘
วัด วัดเทพลีลา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
 เจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูอาทรสุทธิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒนปริยัติสุนทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติสุนทร บวรพัฒนวิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนากร สุนทรปริยัติคุณ วิบูลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook