พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)


 
เกิด ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๕
วัด วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, รป.ม., บธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๑

ฝ่ายการศึกษา

รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook