พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)


 
เกิด ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๙ ปี
พรรษา ๓๘
วัด วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, รป.ม., บธ.ด.


VIEW : 22,210

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑

ฝ่ายการศึกษา

รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๗ ข, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระศรีศาสนวงศ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระศรีศาสนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook