พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส)


 
เกิด ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๗๓
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 8,856

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองใบ พันธุ์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมบิดา พักตร์ พันธุ์ศิริ โยมมารดา บุญมี พันธุ์ศิริ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูสัทธาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการชม เจ้าอาวาสวัดท่าทราย ตำบลอาสา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสง่า เจ้าอาวาสวัดทองหลาง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนวัฒนากร วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวงและแผนกบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแก่พระนวกภูมิ ของวัดพระเชตุพน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๙๕ เทศนาอบรมครูและนักเรียน โรงเรียนประชาบาลวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๖ แสดงธรรมเทศนา ให้พุทธบริษัทฟัง แทนเจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ประจำวันพระทุกวันพระ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพุทธบริษัทฟังประมาณ ๑๐๐ คน
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะตำบลบางอ้อ ให้เป็นผู้อบรมพระภิกษุนวกะภูมิในระหว่างเข้าพรรษา เขตตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประมาณ ๓ ปี
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นพระวิทยากรอบรมพระภิกษุสามเณรประชาชน ในเขตตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีพระภิกษุสามเณรและประชาชน ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นผู้นำทัศนศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษา นักเรียน สถาบันโรงเรียนต่าง ๆ เข้าชมโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญ ๆ ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาจารย์สอนพิเศษ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ (ของรัฐบาล) โดยสอนวิชาศีลธรรม สมัยที่รัฐบาลมาเช่าอาคารเรียนของวัดอยู่ขณะนั้น ประมาณ ๕-๖ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาจารย์สอนพิเศษ โรงเรียนพาณิชยการบางแค แก่นักเรียน โดยสอนวิชาภาษาไทย และวิชาศีลธรรม ของอาจารย์จำรูญ ศรีเพ็ง เป็นอาจารย์ใหญ่ ประมาณ ๓ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖ เป็นอาจารย์สอนศีลธรรมพิเศษที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา บ้านหม้อ เป็นระยะเวลา ๘ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นสมาชิกสภาพระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนาประจำวันพระต่าง ๆ โดยหมุนเวียนกันไปในเทศกาลเข้าพรรษาวันพระละ ๔ ธรรมาสน์ ตลอดมา
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐ เป็นเลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ได้ให้ศิษย์เคาะระฆังบอกศิษย์ทุกคนลงไปประชุมที่ลานพระอุโบสถ อบรมศีลธรรมและซ้อมสวดมนต์ไหว้พระตามระเบียบของวัด สมัยเมื่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าอาวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวิจิตรโฆษา ฐานานุกรมในพระอัฐิ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จปร.) ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรโมลี ปูชนียสถานธุราทร คุณากรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๙, ตอนที่ ๑๘๔ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๑๘ ข, ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
www.watpho.com
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๑๐๕-๑๑๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook