พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล - พระสังฆาธิการ

พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล


 
เกิด ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
อายุ ๔๓ ปี
อุปสมบท ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรษา ๑๔
วัด วัดสามัคคีวราราม
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล มีนามเดิมว่า สุรศักดิ์ คงเมือง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เกิดที่บ้านเลขที่ ๖๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก บิดาชื่อ นายจำรัส คงเมือง ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มารดาชื่อ นางคำใส คงเมือง นามสกุลเดิม บุตรพงษ์ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ตำบลเตาปูน จังหวัดสระบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี พระครูพินิจสุตการ เจ้าอาวาสวัดสุนันทาราม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็ยพระอุปัชฌาย์ พระครูพิทักษ์สุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดสูงยาง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดบุญเลิศ ธมฺมสาโร เจ้าอาวาสวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ญัตติเวลา ๑๔.๓๐ น.


การศึกษา

จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดป่าคา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดป่าคา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดป่าคา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ช่วยครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดแก่งคอย
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดแก่งคอย
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดแก่งคอย และสำนักเรียนวัดเขาพระที่มา


sites.google.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook