พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล) - พระสังฆาธิการ

พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล)


 
เกิด ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๙
วัด วัดบูรพาพิทยาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิมลวรธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลธีรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชจันทโมลี สุธีวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook