พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๑
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 7,299

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมปัญญาภรณ์ มีนามเดิมว่า ไพบูลย์ คล้อยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเส็ง ณ บ้านกล้วย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เบี้ยว โยมมารดาชื่อ เชื่อม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระอินทเขมาจารย์ (เปาะ อินฺทสโร) วัดช่องลม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดมหาธาตุ โดยมี พระธรรมคุณาภรณ์ (ฟื้น ชุดินฺธโร ป.ธ.๙) ภายหลังเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กทม. เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีวิสุทธิคุณ (พลอย ญาณสํวโร ป.ธ.๙) ภายหลังเป็น พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดเทพธิดาราม กทม. เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชเวที (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) ภายหลังเป็น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กทม. เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิธีรพงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโสภณ โกศลปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๙, ตอนที่ ๑๘๔ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๑๔-๑๑๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook