พระชัย ชุตินฺธโร - พระสังฆาธิการ

พระชัย ชุตินฺธโร


 
เกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
อายุ ๓๑ ปี
อุปสมบท ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พรรษา ๑๒
วัด วัดป่าศรีโพนทอง
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ., ศน.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระชัย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า ชัย พลเยี่ยม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง โดยมี พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นพระอุปัฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พระอุโบสถ วัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมฐิติญาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาธีรานุวัฒน์ เป็นพระกรรมวาจารย์ พระวิทยา วรปญฺโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนบ้านโพนทอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จาก โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบชิงทุน ได้ทุนเฉลิมราชกุมารีฯ ระดับปริญญาตรี ประเภทต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดป่าศรีโพนทอง
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ของมหาเถรสมาคม ณ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น พระอนุสาวนาจารย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เลขานุการคณะกรรมการนักศึกษา(บรรพชิต) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านผลงานและกิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นสมาชิกโครงการ To Be Number One ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเลขานุการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวิทยากรประจำศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวด Talk Show ในงาน "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นคณะกรรมการจัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการนักเรียน ร.ร.ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ วัดนิคมคณาราม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานจัดโครงการ "วันสามเณร" ร.ร.ปริยัติสามัญฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ผ่านหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นคณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านการอบรมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ (วาทศิลป์) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวิทยากร โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๒ วัดป่าศรีโพนทอง
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook