สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๔
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๙ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด ณ บ้านเกาะเกตุ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจันทร์และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์ ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๑ ณ วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด โดยมีพระวินัยบัณฑิตเป็นพระอุปัชฌาย์ กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จวิชา สามัญศึกษา (ป.๔) จาก โรงเรียนวัดคิริวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต (ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร - ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
 พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้อำนวยการศึกษา สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
- ๒๕๖๒ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๙  เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ประธานที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุมนต์มุนี ตรีปิฎกบวรวิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีปริยัติวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกวี ศรีธรรมประยต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ธรรมสาธกวิจิตรปฎาณ ปริยัติวิธานกิจจการี ตรีปฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง สมเด็จพระวันรัต ขอลาออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง สมเด็จพระวันรัต ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระวันรัต ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook