พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ - พระสังฆาธิการ

พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.


 
เกิด ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๔๘ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พรรษา ๒๙
วัด วัดหนองไก่เถื่อน
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ มีนามเดิมว่า บุญนภัสร์ ทองงาม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ บิดา นายลับ มารดา นางสำราญ บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดเขาดินญาณนิมิต ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีพระครูญาณประยุต วัดเขาดินญาณนิมิต ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ วัดศรีประวัติ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี พระมหาแสวง โชติปาโล วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุภัทรศาสนกิจ วัดใหม่ทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาพนม อาภากโร วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดใหม่ทรายมูล คณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดสร้อยทอง คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น สมาชิกสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
 รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำศาสนศึกษาวัดศรีประวัติ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘  เป็น พระวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ วัดเฉลิมพระเกียรติ สำนักเรียนจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี ป.ธ.๘ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook