พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)


 
เกิด ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๙๙ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
พรรษา ๗๙
มรณภาพ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดบางสมัคร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง [1]
 เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร

มรณกาล


     พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อประมาณเวลา ๐๒.๐๐ น. สิริอายุ ๙๙ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูมนูญธรรมรัต
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลสุทธิคุณ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๕-๑๗๖

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook