พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)


 
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดด่านใน
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, B.A., M.A., Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าอาวาสวัดด่านใน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook