พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
พรรษา ๔๗
วัด วัดนางนอง วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
 เจ้าคณะแขวงบางค้อ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริปัญญารัตน์
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิรินันทมุนี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๘๐
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระสิรินันทมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนางนอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook