พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)


 
เกิด ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๖๐
วัด วัดพนัญเชิง วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 9,426

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมรัตนมงคล มีนามเดิมว่า นพปฎล ทรัพย์บุญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูประโชติวุฒิกร (โชติ พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูโกมุทสรคุณ วัดสระบัว กรุงเทพฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม อตฺตทีโป) เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ สำนักเรียนวัดป้อมแก้ว


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
----
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาอนุรักษ์มรดกไทยทางพระพุทธศาสนา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสาธุกิจโกศล
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์วราภรณ์ [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวราภรณ์ บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนากร สุนทรศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนมงคล วิมลสีลาจาร ศาสนภารธุราทร ปสาธนกิจ บวรสิกขการ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๑
พระธรรมรัตนมงคล วัดพนัญเชิง อยุธยา
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook