พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๔
วัด วัดอุทกเขปสีมาราม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ., พธ.ม., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระชลญาณมุนี มีนามเดิมว่า สมโภช นาคสิทธิเลิศ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง) เป็นบุตรนายโสภณ นาคสิทธิเลิศ นางศรีพล นาคสิทธิเลิศ (กิมไล้ แซ่แต้) บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา


บรรพชาและอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ ป.๙) วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์
     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.๙) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมบัณฑิตวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาภาษาอังกฤษ (Mid - Warwickshire College of Further Education, United Kingdom)
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาเอก ศศ.ด.(ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐  เป็น พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศอังกฤษ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ศาสนภารธุราธรยติคณิสสรสังฆานุนายก (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระชลญาณมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook