พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๐ ปี
วัด วัดบางปรือ
ท้องที่ ตราด
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม.


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ. ๒๕๓๒ พธ.บ.

พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๕๒ พธ.ม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะจังหวัดตราด
 เจ้าอาวาสวัดบางปรือ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริธรรมรักขิต
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระบุรเขตธรรมคณี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๒๔

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook