พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘ - พระสังฆาธิการ

พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘


 
เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๖ ปี
วัด วัดนันทวัน
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาสมชาย ปภากโร มีนามเดิมว่า สมชาย สว่างวงศ์ เกิดวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ บิดาชื่อ นายสุชิน มารดาชื่อ นางมะลิ บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอกที่มา


www.chonburiindex.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook