พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘ - พระสังฆาธิการ

พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘


 
เกิด ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พรรษา ๒๗
วัด วัดเครือวัลย์
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, ศ.บ., ศษ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส มีนามเดิมว่า เสถียรพงษ์ ลิยงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๗ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี บิดา จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ ลิยงค์ มารดา นางบังอร ลิยงค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ อุโบสถวัดเครือวัลย์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เป็นอุปัชฌาย์ มีพระนิทัศน์ นิสโภ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีพระครูอนุกูลสุตกิต เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
 เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อยที่มา


my.uamulet.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook