พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) - พระสังฆาธิการ

พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)


 
เกิด ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๖
วัด วัดลุ่ม
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
 เจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ที่ พระครูวิสุทธิสารโสภิต
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโบราณพิทักษ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๒๗
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook