พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) - พระสังฆาธิการ

พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)


 
เกิด ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๖
วัด วัดลุ่ม
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
 เจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ที่ พระครูวิสุทธิสารโสภิต
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโบราณพิทักษ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๒๗
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook