พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙


 
วัด วัดเหล่าอ้อย
ท้องที่ สระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ร.บ., ร.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
 รองเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook