พระราชสารโสภณ (อนันต์ ธมฺมโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระราชสารโสภณ (อนันต์ ธมฺมโชโต)


 
เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
พรรษา ๓๖
วัด วัดชัยมงคล
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.ม.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญารัตนาภรณ์
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๓๗
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook