พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘)


 
เกิด ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๕
วัด วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิรินันทเมธี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติสุธี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณโมลี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมพุทธิมงคล วิมลพุทธพิมพสุพพิธาน ปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook