พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต) | พระสังฆาธิการ

พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดห้วงพัฒนา
ท้องที่ ตราด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [2]
 เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา

มรณกาล


     พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุรวม ๗๖ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูสุพจนวรคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลเมธาจารย์ [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูสุพจนวรคุณ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๖๔
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา พระอารามหลวง จังหวัดตราด ถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook