พระราชปริยัติวัชราจารย์ (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติวัชราจารย์ (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)


 
เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
วัด วัดใหม่กรงทอง
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.ม., พธ.ด.


VIEW : 4,673

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี [1]
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี [2]
 เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง

ฝ่ายการศึกษา

ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลโพธาภิรัต
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิศาลศึกษากร [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวัชราจารย์ สุวิธานประชาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระพิศาลศึกษากร วัดศรีโพธิมาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระพิศาลศึกษากร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook