พระเทพสีลาภรณ์ (สมัย สุขสมิทฺโธ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสีลาภรณ์ (สมัย สุขสมิทฺโธ ป.ธ.๕)


 
วัด วัดป่าพุทธรังษี
ท้องที่ ประเทศออสเตรเลีย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., ศน.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุขุมาภิรักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิบูลสีลาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีลาภรณ์ สุนทรวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสีลาภรณ์ สุนทรสีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะชาวต่างประเทศ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook