พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วฑฺฒโน)


 
เกิด ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๖๘
วัด วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า ไสว ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ปีมะแม ที่หมู่ ๑ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อนายนับและนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวมีพี่น้อง ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔

     ในช่วงเยาว์วัยเข้าเรียน ป.เตรียม ก่อนที่จะมาจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้านตอนนั้นอายุได้เพียง ๑๔ ปี เมื่อเรียนจบได้บอกกับโยมพ่อโยมแม่ว่าจะขอบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมและอยากทดแทนพระคุณ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาที่วัดตรีญาติ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี โดยมี พระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย มันตาสโย) เจ้าอาวาสวัดราฎร์เมธังกร ตำบลบางป่า เป็นพระอุปัชญาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดศรีสุริยวงศาราม โดยมี พระศรีธรรมานุศาสตร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     ย้อนอดีตช่วงวัยเด็กว่า “ตอนแรกตั้งใจจะบวชเป็นสามเณรชั่วคราวแล้วก็จะไปเรียนต่อ แต่ปรากฏว่าโยมยายไม่ยอมให้สึก โดยโยมยายบอกว่าให้บวชอย่างนี้ดีแล้ว มองดูเณรสง่าดี ประกอบกับตอนนั้นมีเพื่อนสามเณรที่เรียนนักธรรมอยู่ด้วยกันหลายรูป อาตมาก็เลยเพลินกับการเรียนนักธรรม เรียนบาลี อาตมาชอบทั้ง ๒ อย่าง โดยสามารถจบนักธรรมดอกได้ในเวลาไม่นานส่วนบาลีที่จริงชอบ แต่ไม่ได้สอบเพราะสมัยนั้นครูบาลีหายาก ต้องไปขอจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่งมา “อยู่แค่พรรษาเดียว ครูบาลีที่ขอไว้ก็กลับไป ซึ่งการเรียนบาลีต้องเรียนติดต่อกัน แต่พอไม่มีครูสอนก็เป็นอันต้องหยุด ยอมรับว่าท้อประกอบกับช่วงนั้นสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักด้วย” อยู่รับใช้อุปัฏฐากพระศรีธรรมานุศาสตร์ (สุมัติเถระ) เจ้าอาวาสวัดตรีญาติจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระศรีธรรมานุศาสตร์ ได้รับพระบัญชาจากพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่านก็ติดตามมาปรนนิบัติรับใช้ด้วย ครั้นเมื่อมาถึงวัดศรีสุริยวงศาราม พบว่าวัดกำลังทรุดโทรมอย่างหนัก เนื่องจากพิษภัยของการทิ้งระเบิดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสนาสนะต่างๆ ถูกแรงระเบิดขาดการบูรณะ พระศรีธรรมานุศาสตร์และสามเณรไสวในฐานะลูกศิษย์ ได้อยู่รับใช้และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัด แม้จะมีพระภิกษุในวัดเพียง ๕-๖ รูป จึงค่อยๆ ทำการบูรณะ จนสภาพเริ่มฟื้นดีขึ้น


การศึกษา


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง - บางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองและอำเภอบางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมือง - อำเภอบางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูอุดมบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริวัฒนสุธี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี ปรีชาศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook