พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๒
วัด วัดบึงพระลานชัย
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.ด.(กิตติ์)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสิริธรรมโสภิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศีลวิสุทธาจารย์ ศาสนภารวิศิษฏ์ ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี ศรีธรรมสุนทรภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต วิจิตรธรรมภาณี ศรีปริยัติวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมฐิติญาณ ปฏิภาณธรรมวาที ศรีปริยัติโสภณ โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook