พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๒
วัด วัดบึงพระลานชัย
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสิริธรรมโสภิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศีลวิสุทธาจารย์ ศาสนภารวิศิษฏ์ ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี ศรีธรรมสุนทรภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต วิจิตรธรรมภาณี ศรีปริยัติวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมฐิติญาณ ปฏิภาณธรรมวาที ศรีปริยัติโสภณ โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook