พระธรรมพุทธิวงศ์ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมพุทธิวงศ์ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต ป.ธ.๕ ,ดร.)


 
เกิด ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๐ ปี
พรรษา ๖๘
วัด วัดพุทธาราม
ท้องที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
Master of Arts (M.A.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม

งานเผยแผ่

ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอรรถเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระประสิทธิสุตคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิวิเทศ พิเศษศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพุทธิมงคล โกศลวิเทศศาสนกิจ พิพิธธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมพุทธิวงศ์ วิสุทธิธํารงศาสนกิจ วิสิฐวุฑฒิวราจารย์ ปธานภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook