พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘ ,ดร.)


 
เกิด ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๕
วัด วัดยานนาวา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, พธ.บ., M.A., Ph.D.


VIEW : 9,741

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองสูรย์ รองทอง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด) ที่บ้านป่าข่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายคุณ มารดาชื่อ นางทุม รองทอง


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๔ ณ วัดบ้านแดงหม้อ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่อนใน โดยมี พระอธิการห่าน พุทฺธสโร วัดนาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมกิตติโสภณ) อดีตเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชกิตติเมธี (ทอง สุวณฺณสาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระราชกิตติโสภณ (ช่วง ชุติมนฺโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
Master of Arts (M.A.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับโล่ชนะการประกวดเรียงความประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนา ประจำปี ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับโล่เกียรติคุณจากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริมพุทธศาสนา การศึกษาพัฒนาประชาชน จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่สำนักเรียนวัดหอไตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สำนักเรียนวัดหอไตร
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวงแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสระแก จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลขานุการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ในส่วนต่างประเทศ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรรองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙  เป็น รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑  เป็น เลขานุการศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ วัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑  เป็น ครูสอนบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ แก่ชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนคริทราวราราม
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ [1]

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริวุฒิเมธี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี ศรีวิเทศธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติโมลี ศรีวิเทศศาสนกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรโมลี ศรีธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาและรองประธาน สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๕๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๑ ข, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


คิดวิมลศิริ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook