พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๘ ปี
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดอาษาสงคราม
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,031

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ)

มรณกาล


     พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๑๐ น. ณ วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง สิริอายุ ๘๘ ปี ๙ เดือน ๑๗ วัน พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูธีรสารปริยัติคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติธีรวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ศรีปริยัติวิภูษัต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเมธี ศรีปริยัติวิมล โสภณวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๑๑ ง, ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook