พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)


 
เกิด ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๕
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนดิลก สาธกธรรมวิจิตร นิวิฐศาสนกิจการี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพเมธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพเมธี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook