พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘ ,ดร.)


 
เกิด ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดธาตุ
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


VIEW : 1,907

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพุทธิสารสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติรังษี ตรีปิฎกวิภูษิต มหคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติรังษี ปรีชาสารกิจจานุกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook