พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๖๐
วัด วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, รป.ม.(กิตติ์), ปร.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวรมุนี มีนามเดิมว่า สำลี อ้วนโสดา เกิดวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดพระธาตุพนม โดยมี พระเทพรัตนโมลี วัดพระธาตุพนมเป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม [2]
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูศรีเจติยาภิรักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติธีรคุณ [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธีราจารย์ สุวิธานกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรมุนี ศรีธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook