พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดกลาง
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 1,276

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

มรณกาล


     พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๒๐ น. ณ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สิริอายุ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรกวี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปรีชามุนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี ปรีชาศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระเทพปัญญาเมธี วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook