พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๕๒
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


VIEW : 5,605

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวิสุทธาจารย์ มีนามเดิมว่า แสวง ลูกอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดาชื่อ เชื่อม โยมมารดาชื่อ เสมอ ลูกอินทร์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี (ครั้งแรก) ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้ง เมื่ออายุ ๑๕ ปี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดู ประเทศอินเดีย
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สลกสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิปดีศรีรัตนคมกาจารย์ [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ บวรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติวิมล โสภณสิกขวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล วิมลธรรมปยุต วิสุทธศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๗
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๙ ข, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
kittinako.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook