พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๕๒ ปี
อุปสมบท ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
พรรษา ๓๒
วัด วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ป.วค., พธ.บ., ศษ.บ., ค.ม., อ.ม., Ph.D.


VIEW : 13,713

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า สุทัศน์ ไชยะภา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่บ้านเลขที่ ๑๕๒ บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

     อุปสมบท วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ อุโบสถวัดกลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

     พระอุปัชฌาย์ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐

     พระกรรมวาจาจารย์ พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, และเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูธีรคุณาธาร

     พระอนุสาวนาจารย์ พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ (บัณฑร ชินวํโส น.ธ.เอก, อภิธรรมบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าคณะอำเภอนางรอง


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (อ.ม.) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จ ปริญญาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น พระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ)
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๐

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น หัวหน้าศูนย์สังฆศาสน์ธำรง ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓  เป็น รองอาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น อาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบวัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระวิทยากรประจำ บรรยายถวายความรู้ เรื่อง “การศาสนศึกษา” แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสตั้งใหม่ทั่วประเทศ รวมปีละ ๕ รุ่น ณ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบวัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น คณะกรรมการอำนวยการในการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สังฆศาสน์ธำรง ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  เป็น คณะกรรมการอำนวยการในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น คณะทำงานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา วิชาวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบธรรมศึกษาไปเปิดสอบ ณ วัดวชิรธรรมปทีป มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์มหาบาลีวิชชาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาภาษาบาลีสำหรับฆราวาสทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น วิทยากรบรรยายถวายความรู้ด้านการบริหารการศึกษาบาลีแก่ครูบาลี และเจ้าสำนักเรียน-เจ้าสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น วิทยากรบรรยายถวายความรู้วิชา “บาลีไวยากรณ์” แก่ครูสอนบาลีทั่วประเทศ โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น คณะกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีดีเด่นประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น กรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ณ สนามสอบวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผลงานเขียน


  1. เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ.๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
  2. ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่
  3. ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญเอก (พ.ศ. ๒๕๔๙)
  4. หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์
  5. เบญจศีลเบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์
  6. คู่มือคู่ใจพระคาถาธรรมบท
  7. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะภาค ๑ - ภาค ๔
  8. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕ - ภาค ๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๗, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓, หน้า ๐๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook