พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕ ,ดร.)


 
เกิด ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๕
วัด วัดกลาง
ท้องที่ บุรีรัมย์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ป.ตรี, M.A., Ph.D., พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปริยัตยาจารย์ มีนามเดิมว่า สุพจน์ วัณหมาตร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลซองแมว อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสมา


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อว้นที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลใน เมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระธรรมรีรมุนี ว้ดกลาง พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อว้นที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง โดยมี พระธรรมรีรมุนี วัดกลาง พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์สาลี อาภสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาวีระพงษ์ พรหุมญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมพวง
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดกลาง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จปริญญาตรี (ป.ตรี) มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๗ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยปัตนะ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๗ Doctor of Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย


ความชำนาญ

วิชาโหราศาสตร์ไทย
งานบริหารกิจการ คณะสงฆ์
งานบริหารจัดการโรงเรียน
การจัดอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ทุกระดับ


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์บุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเม็องบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น อาจารย์สอนประจำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง ของยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น อาจารย์สอนประจำศูนย์พุทธศาสตร์บุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการจังหวัดไปดูแลการสอบธรรมสนามหลวงประจำหน่วยสอบอำเภอต่างๆ ในจังหวัดบุรีรมย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการอำนวยการควบคุมดูแลการสอบธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกปี
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น อาจารย์สอนโรงเรียนศรีบุรีรัมย์, โรงเรียนประชาวิทยาลัย และโรงเรียนช่างสตรีประชาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง
หัวหน้าศูนย์ครูสอนพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระ อารามหลวง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธ ศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง พระอาราม หลวง
ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติรีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์
เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูธีรคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีปริยัตยาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี สุธีวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ ไพศาลปริยัติคุณ วิบูลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


พระปลัด จิรพงษ์ อริยเมธี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook