พระเทพภาวนามงคล วิ. (ธีรวัธน์ อมโร) - พระสังฆาธิการ

พระเทพภาวนามงคล วิ. (ธีรวัธน์ อมโร)


 
เกิด ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๙๓ ปี
พรรษา ๗๒
วัด วัดพุทธปทีป
ท้องที่ สหราชอาณาจักร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, M.A., D.Litt., Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
Master of Arts (M.A.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Doctor of Literature (D.Litt.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

งานเผยแผ่

ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
ที่ปรึกษาประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระคัมภีร์ปรีชาญาณเถร วัดมหาธาตุฯ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ วิบุลพุทธศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมใน พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนากิจโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภาวนาวิมล โกศลวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพภาวนามงคล โกศลภาวนานุสิฐ โสภิตวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook