พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)


 
เกิด ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๒
มรณภาพ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, พธ.บ., รป.ม., พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)

สถานะเดิม


     พระเทพญาณมงคล วิ. มีนามเดิมว่า เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   เป็นบุตรคนที่ ๔ ของคุณพ่อทองดี และคุณแม่บุญนาค พลพัฒนาฤทธิ์ ท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดา ๖ คน 


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (สมัยที่ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ชยมงฺคโล 


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๐๘ สำเร็จปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม "ดี") มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์" จากInstitute of Social Research, The University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ จัดโดยกองฝึกอบรมสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) สำนักงานใหญ่อเมริกา
พ.ศ.๒๕๓๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๓๔ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น วิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๕ เรื่อง "หลักการบริหารวัด และการจัดทำแผนและโครงการ"
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ผลงานทางวิชาการ


 • นิพพาน ๓ นัย
 • อริยสัจ ๔
 • ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ
 • พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เล่ม ๑ และเล่ม ๒
 • หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 • ธรรมะคุณภาพเพื่อชีวิต
 • โพธิปักขิยธรรม
 • การบริหารวัด
 • รวมปาฐกถาธรรมเล่ม ๑-๒-๓ ...
 • The Heart of Dhammakaya Meditation
 • Sunday Dhamma Talk
 • ทางมรรคผล นิพพาน

มรณกาล


     พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) มรณภาพ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๕๐ น. ระหว่างการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สิริรวมอายุ ๘๙ ปี ๖ เดือน ๗ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชญาณวิสิฐ ภาวนามงคล สิทธิปรีชา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพญาณมงคล วิมลภาวนานุสิฐ พิพิธกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook