พระเทพวชิรวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)


 
เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๖
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 9,808

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวชิรวาที มีนามเดิมว่า ชัยวัฒน์ เรือนจันทึก เกิดวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บิดานายสิงห์ เรือนจันทึก มารดานางบัวนำ เรือนจันทึก


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชปัญญาสุธี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕, อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน์ กญฺจนิโก) หลวงตา–แพรเยื่อไม้ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์,  พระศรีวิสุทธิดิลก (เร่ง อุณฺสิริ ป.ธ.๙) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับยกย่องจากสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ข่าวสด) ว่าเป็น “๑ ใน ๑๐ สุดยอดพระนักเทศน์ ปี ๒๐๐๐”
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายรางวัลพิเศษ ในฐานะ พระผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทศนา และ “พระนักเทศน์ผู้ใช้ภาษาไทยได้ดีเยี่ยม” จากหม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ พระตำหนักปลายเนิน วังคลองเตย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเทศนา “สาลิกาลิ้นธรรม” จาก“ประสก” นักเขียนอาวุโสแห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ “ข้างวัด” หน้า ๒๑ ฉบับวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๙ พระดีที่ชาวพุทธควรศึกษา จากองค์กรทางพระพุทธศาสนา (เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากโรงเรียนราชินี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับยกย่องว่าเป็น “๑ ใน ๓ พระนักเทศน์แห่งปี ๒๕๔๕” จากสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเกียรติคุณบัตร ครูผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนศึกษานารี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทย จากโรงเรียนสตรีวัดระฆังฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนาสั่งสอนนักเรียน จากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเกียรติคุณบัตร ครูผู้ทรงภูมิปัญญา จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนสตรีวัดระฆังฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ทางพระพุทธศาสนา จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนสตรีวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้มีอุปการคุณ ในการดำเนินงานด้านกิจกรรม จากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ทางพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับเกียรติคุณบัตร ครูผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายรางวัล “พุทธคุณูปการ” และ โล่รางวัลรชูเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโดย ฯพณฯ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติคุณบัตรและยกย่อง “พระผู้มีพุทธคุณูปการ” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะพระผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเทศนามหาชาติ ในงานเทศน์มหาชาติ–ดนตรีไทย อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์หกสิบปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติคุณบัตร ในฐานะพระผู้เมตตาเทศนามหาชาติ และอุปถัมภ์ในการสร้างพระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทศนามหาชาติ เนื่องในโอกาสเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ สถาบัน สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติคุณบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์ในฐานะพระวิทยากร” จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติคุณบัตร เป็นครูผู้ทรงภูมิปัญญาของโรงเรียนสตรีวิทยา ในโอกาสเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ในงานรำลึกวันมหาสังฆประชาปีติ จากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติคุณบัตร ผู้มีพุทธคุณูปการ ยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะพระผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเทศนามหาชาติ ในฐานะองค์แสดงธรรมในงานเทศน์มหาชาติ–ดนตรีไทย อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ๘๔ พรรษา มหาราชภูมิพล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติคุณบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในฐานะพระวิทยากร” จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “ชาวพุทธตัวอย่าง” โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ณ มณฑลพิธี พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูนิเทศธรรมรส เจ้าคณะอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรม ใน พระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๕ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิวิธธรรมโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิจิตรธรรมพาที [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมวาที กวีสุนทรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรวาที กวีธรรมลิขิต วิจิตรอรรถสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
เพจ พระเทพวชิรวาที ชัยวัฒน์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook