พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๖
วัด วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., อ.ม., ปร.ด.


VIEW : 5,497

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
 เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิธีรพงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญารังษี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเภรสมาคม เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook