พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๗๑ ปี
พรรษา ๕๑
ลาสิกขา ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดมหาพุทธาราม
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.บ., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
 รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธรรมนาถมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสารสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook