พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)


 
เกิด ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๔๒
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.


VIEW : 5,586

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวัชรบัณฑิต มีนามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า สมฺมาปญฺโญ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดเสาไห้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy Program in Pali & Buddhist Studies (Ph.D.) BHU, India


เกียรติคุณ


รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์(เสมาธรรมจักร)ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๕
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น อาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีคัมภีรญาณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒ ข, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook