พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕ ,ดร.)


 
เกิด ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๙
วัด วัดเขียนเขต
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.ด., พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูศรีธัญญาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติวโรปการ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาภรณ์ บวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนสุธี ศรีปริยัติโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนาภรณ์ สุนทรธรรมธารี เมธีปริยัตโยดม วิกรมศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook