พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘ ,รศ.ดร.)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปวราจารย์ มีนามเดิมว่า ณรงค์ เชิดสูงเนิน เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ วันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดบ้านโนน ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูวิจิตรสมณวัตร วัดกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ พัทธสีมาวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙) วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชสีมาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร ป.ธ.๗) วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปริยัติธรรมคุณาธาร (ธำรง เกสโร ป.ธ.๕) วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบเทียบได้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบเทียบได้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จ ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (Ph.D.) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร.
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร.
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร.
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร.
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

มรณกาล


     พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘) มรณภาพเนื่องจากหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิริรวมอายุได้ ๗๐ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีวรญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปวราจารย์ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook